Regulamin

I. Postanowienia ogólne regulaminu

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.e-elf.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę:

NIP 94519150919, REGON 122418127 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.
4. Definicje:
4.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
4.3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4.4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
4.6. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
4.7. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
4.9. Sklep - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.e-elf.pl
4.10. Sprzedawca/Usługodawca –
NIP: 94519150919, REGON 122418127 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
4.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
4.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.13. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
4.14. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
4.15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
5. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu przy czym zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych, wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

II. Techniczne warunki korzystania ze sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, adres poczty e-mail.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności.

III. Rejestracja i logowanie

1. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres, za pomocą Formularza rejestracji. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu, dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów.

IV. Warunki dokonywania zakupów

1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
2. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom rzeczy wolne od wad.
3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić Formularz zamówienia. Wymagane jest podanie kompletnych danych (adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail) Kupującego. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.
5. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Sklep wystawia Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.

V. Płatności

1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
2. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie: zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sklepu (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych), otrzymania informacji od serwisu Dotpay S.A. lub eService Sp. z o.o. o opłaceniu zamówienia (w przypadku w. w. elektronicznych przelewów).
3. Przelewu do Sklepu należy dokonywać na następujące konto:
ING Bank Śląski S.A.
92 1050 1445 1000 0092 2049 9744

4. Podczas dokonywania przelewu w tytule należy podać numer zamówienia.

VI. Warunki dostawy i dostępności towarów

1. Sklep dostarcza towary wyłącznie na terenie Polski.
2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
3. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Sp. z o.o. oraz firmy kurierskiej.
4. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący chyba, że zamówienie spełnia warunki do bezpłatnej dostawy i określone są w Cenniku Dostawy wskazanym na stronie Sklepu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
6. Jeżeli Kupujący zamówi towar niedostępny w magazynie, zostanie on poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia pocztą e-mail.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
6. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sklep, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

VIII. Rękojmia

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres e-mail biura Sklepu e-elf.pl.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji Formularz Reklamacji. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
10. Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres:

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X. Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.e-elf.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

XI. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN obowiązujący do dnia 24 maja 2018 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.e-elf.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę:


  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu przy czym zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych, wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności.

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 5. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 6. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów.

IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom rzeczy wolne od wad.
 1. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Wymagane jest podanie kompletnych danych (adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail) Kupującego. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Sklep wystawia Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest 
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez  danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie.
 4. Klient może przeglądać własne dane osobowe, dokonywać ich modyfikacji a także zażądać usunięcia jego danych z bazy sklepu poprzez przesłanie takiego żądania na adres e-mail biura Sklepu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia .
 2. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie: zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sklepu (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych), otrzymania informacji od serwisu eService Sp. z o.o. o opłaceniu zamówienia (w przypadku w.w. elektronicznych przelewów).
 3. Przelewu do Sklepu należy dokonywać na następujące konto: Nr konta:
 4. Podczas dokonywania przelewu w tytule należy podać numer zamówienia.

VII. WARUNKI DOSTAWY I DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW

 1. Sklep dostarcza towary wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Sp. z o.o. oraz firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
 4. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący chyba, że zamówienie spełnia warunki do bezpłatnej dostawy i określone są w Cenniku Transportu wskazanym na stronie Sklepu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. Jeżeli Kupujący zamówi towar niedostępny w magazynie, zostanie on poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia pocztą e-mail.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

          Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sklep Wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

IX. RĘKOJMIA

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres e-mail biura Sklepu e-elf.pl.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji Formularz reklamacji. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 10. Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres: 
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.e-elf.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.e-elf.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę:


  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu przy czym zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych, wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności.

 

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 5. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 6. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów.

 

IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom rzeczy wolne od wad.
 3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Wymagane jest podanie kompletnych danych (adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail) Kupującego. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Sklep wystawia Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.

 

V. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez
  danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie.
 4. Klient może przeglądać własne dane osobowe, dokonywać ich modyfikacji a także zażądać usunięcia jego danych z bazy sklepu poprzez przesłanie takiego żądania na adres e-mail biura Sklepu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia .
 2. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie: zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sklepu (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych), otrzymania informacji od serwisu eService Sp. z o.o. o opłaceniu zamówienia (w przypadku w.w. elektronicznych przelewów).
 3. Przelewu do Sklepu należy dokonywać na następujące konto:
          
 4. Podczas dokonywania przelewu w tytule należy podać numer zamówienia.

 

VII. WARUNKI DOSTAWY I DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW

 

 1. Sklep dostarcza towary wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Sp. z o.o. oraz firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
 4. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący chyba, że zamówienie spełnia warunki do bezpłatnej dostawy i określone są w Cenniku Transportu wskazanym na stronie Sklepu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. Jeżeli Kupujący zamówi towar niedostępny w magazynie, zostanie on poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia pocztą e-mail.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

          Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sklep Wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

 

IX. RĘKOJMIA

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres e-mail biura Sklepu e-elf.pl.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji Formularz reklamacji.
  Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 10. Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres:
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.e-elf.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.